Конституція

учнівського самоврядування

Гаврилівського навчально-виховного комплексу (дитячого садка-загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів)

Розділ І. Загальні положення

Учнівське самоврядування – добровільна дитяча громадська позапартійна організація, яка сприяє вдосконаленню навчально – виховного процесу, охороні здоров’я культурному та фізичному вихованню, згуртованості колективу закладу, формуванню в усіх учнів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків, які зазначені у концепції, Статуті школи, «Єдиних вимогах до учнів».

Учнівське самоврядування у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, іншими нормативно – правовими документами та цим Положенням.

Учнівське самоврядування організовується з учнів закладу.

Учнівське самоврядування класу – первинна організація, яка на правах колективного члена входить до учнівського самоврядування закладу.

Для координації роботи учнівського самоврядування за власним бажанням призначаються консультанти з числа адміністративно-педагогічного та адміністративно-допоміжного персоналу, які консультують учнів відповідно до роботи окремих напрямків.

Мета і завдання

Метою організації самоврядування є розвиток соціальної та організаторської активності учнівської молоді шляхом їхнього залучення до демократичного управління.

Головною метою є:

* Захист прав та інтересів своїх членів;

* Інтеграція зусиль для добрих і корисних справ;

* Розробка та втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально – виховного процесу закладу.

Завдання:

* Формування навичок самоврядування, соціальної відповідальності в процесі практичної, громадської діяльності учнівської молоді;

* Формування суспільно – громадського досвіду особистості, розвиток, стимулювання, реалізація її творчого потенціалу;

* Формування життєвої компетентності та стимулювання життєвого успіху старшокласників;

* Розвиток творчих рис характеру: цілеспрямованості, вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості, оригінальності, готовності до виправданого ризику;

* Залучення учнів до участі у вирішенні трудових, соціально – політичних, моральних потреб суспільства;

* Об’єднання старшокласників для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їхніх творчих здібностей;

* Розвиток світогляду старшокласників для подальшого формування цивілізаційної компетентності

Розділ ІІ. Права, свободи та обов’язки

Члени учнівського самоврядування мають право:

* Обирати та бути обраними до керівних органів самоврядування; регулярно отримувати інформацію про діяльність Ради;

* Вносити пропозиції, ідеї щодо вдосконалення діяльності органів учнівського самоврядування;

* Вносити на розгляд керівних органів ради пропозиції та запити й отримувати обґрунтовані відповіді;

* Дискутувати, критикувати, відстоювати власну точку зору з усіх питань щодо діяльності учнівського самоврядування;

* Особисто брати участь у зборах при обговоренні питань;

* У будь – який час вийти з органів учнівського самоврядування і виконувати всі вимоги Положення і Угоди.

Члени учнівського самоврядування зобов’язані:

* Дотримуватись Положення про учнівське самоврядування;

* Виконувати рішення, постанови, прийняті загальними зборами та керівними органами учнівського самоврядування;

* Брати участь у досягненні мети реалізації завдань органів учнівського самоврядування;

* Піклуватися про авторитет закладу;

* При порушенні або не виконанні норм, закріплених вище, член учнівського самоврядування може бути виключений з органу учнівського самоврядування.

Розділ ІІІ. Вибори

* Кандидат на посаду Президента „Шкільної країни” висувається як групою членів організації, так і шляхом самовисування.

* Вибори проводяться на другий рік повноважень Президента.

* Президент обирається простою більшістю голосів членів організації шляхом таємного голосування.

* Бути обраним має право кожен учень 13 - 17 років.

* Офіційне оголошення результатів виборів Президента „Шкільної країни” проводиться на наступний день після виборів.

* Президенту вручається посвідчення про обрання його на дану посаду.

Розділ ІV. Загальні учнівські збори

* Найвищим органом самоврядування в „Шкільній країні” є загальні збори вихованців.

* Загальні збори вихованців мають скликатися не рідше 2 разів на рік.

* Загальні збори вирішують поточні важливі справи та планують роботу кожного міністерства організації та вносять свої пропозиції, доповнення.

* Збори можуть вирішувати й інші питання, пов’язані з діяльністю учнівського самоврядування.

* Збори оцінюють діяльність учнівського самоврядування та його органів.

* Збори приймають рішення про реорганізацію та ліквідацію учнівського самоврядування;

* Позачергові збори скликаються на вимогу голови учнівського самоврядування.

Розділ V. Правління „Шкільної країни”

Ст. 1. Президент „Шкільної країни” формує робочу групу, яка складається з Міністрів.

Ст. 2. Президент „Шкільної країни” координує діяльність Міністрів .

Ст. 3. Президент вносить на розгляд засідання робочої групи питання, актуальні для учнів.

Ст. 4. Президент має право брати участь у роботі районної ради старшокласників

Ст. 5. Президент не має право передавати свої повноваження іншим особам.

Ст. 6. Міністри розробляють програми відповідно до напрямку своєї роботи.

Ст. 7. Міністри несуть відповідальність за виконання наміченої програми.

Розділ VІ. Президент „Шкільної країни”

Ст. 8. Президент є головою „Шкільної країни”.

Ст. 9. Президент є гарантом прав учнів, визначених законом.

Ст.10. Президент має право затверджувати статут, положення, інші документи.

Ст. 11. Президент планує і веде збори.

Ст. 12. Президент призначає Міністрів , а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу Міністерств.

Ст. 13. Президент видає укази про проведення заходів, акцій, які не суперечать Законам чи Конституції.

Ст.14. Президент здійснює контроль за виконавською дисципліною, проводить лінійки, засідання учнівського самоврядування.

Ст. 15. Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

Ст. 16. Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента „Шкільної країни”

Розділ VІІ. Прем’єр-міністр

Ст. 17. За відсутності Президента виконує його обов’язки.

Ст. 18. Відповідає за своєчасне виконання плану роботи органу самоврядування.

Ст. 19. Разом з Президентом організовує навчання активу.

Ст. 20. Розподіляє доручення між міністрами, надає практичну і консультативну допомогу з питань даних доручень.

Ст. 21. Бере участь у засіданнях педагогічних та батьківських рад.

Ст. 22. Забезпечує організацію та проведення конкретних заходів.

Розділ VІІІ. Міністри

Ст. 23. Міністри залучають учнів до трудової діяльності, участі в фестивалях, конкурсах, виставках, в заходах всіх рівнів.

Ст. 24. Міністри готують творчі виставки учнів.

Ст. 25. Міністри організовують культпоходи та екскурсії, ведуть облік відповідної роботи.

Ст.26. Міністри очолюють напрямки діяльності самоврядування закладу, планують щоденну (щотижневу) роботу, проводять спільну роботу з консультантами, координують та контролюють роботу Міністерств, звітують перед учнями закладу про роботу напрямку не рідше 1 разу на чверть на лінійці.

Ст.27. Заступник Міністра здійснює роботу по активізації діяльності Міністерства, контролює виконання рішень засідань, здійснює оформлення матеріалів. У разі відсутності Міністра виконує його обов’язки.

Розділ ІХ. Міністерства

Міністерства самоврядування є структурними елементами системи учнівського самоврядування. Це добровільне об’єднання учнів, яке формується на початку навчального року з учнів школи за інтересами дітей.

* Кількість Міністерств самоврядування визначається, виходячи з основних напрямків роботи закладу, інтересів закладу.

* Мета Міністерства – розвиток інтересів і творчих здібностей учнів, формування активної життєвої позиції.

* Планування роботи Міністерство здійснює самостійно, виходячи з основних положень річного плану розвитку закладу та традицій, що склалися.

* Затвердження плану роботи проводиться на зборах Міністерств самоврядування.

* Рада Міністерства збирається не менше 1 разу на квартал для планування і координації подальшої роботи.

* Міністерство може бути утвореним не менше ніж із трьох членів Ради ( бажано по 1 від кожного класу). Міністра обирають відкритим голосуванням із членів Міністерства.

Міністерство освіти

Ст. 28. Міністр організовує взаємодопомогу в навчанні, консультативну допомогу з предметів.

Ст.29. Міністр проводить контроль за відвідуванням уроків учнями закладу, проведенням предметних тижнів та вечорів, олімпіад, конкурсів.

Ст.30. Міністр піклується про створення сприятливих умов для навчання, життя учнів закладу.

Ст.31. Міністр надає допомогу у проведенні Дня самоврядування.

Ст.32. Міністр здійснює обговорення проблем навчання і позаурочного життя учнів закладу.

Міністерство захисту прав учнів

Ст. 33. Міністр розробляє законодавчі документи, стежить за їх виконанням.

Ст. 34. Міністр організовує та проводить лекції з правової культури, брейн-ринги, засідання круглих столів «Чи знаєш ти закон?»

Ст. 35. Міністр надає правову допомогу всім, хто її потребує.

Ст. 36. Міністр веде контроль за чергуванням, дотриманням правил поведінки, проведенням загальношкільних лінійок.

Міністерство інформації та друку

Ст. 37. Міністр інформує про найважливіші події в житті закладу.

Ст. 38. Міністр контролює випуск стінгазет.

Ст. 39. Міністр веде інформаційну і просвітницьку діяльність.

Ст.40. Міністр проводить конкурси газет та малюнків протягом року.

Ст.41. Міністри готують літературні програми.

Міністерство культури та дозвілля

Ст.42. Міністр керує підготовкою та проведенням екскурсій, свят народного календаря, дискотек, тематичних вечорів, конкурсів і оглідів художньої самодіяльності

Ст.43. Міністр співпрацює з педагогом-організатором, генерує творчі ідеї щодо проведення дозвілля учнів закладу.

Ст.44. Міністр розподіляє між членами організації доручення з підготовки заходів.

Ст.45. Міністр несе відповідальність за підготовку програми художньої частини і програми дозвілля.

Ст.46. Міністр домовляється про проведення лекцій, вечорів, кіно лекторії для вихованців.

Ст.47. Міністр організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

Ст.48. Міністр сприяє формуванню громадської думки щодо раціональної організації вільного часу.

Ст.49. Міністр координує роботу спортивних секцій, підтримує зв’язки із спортивними колективами поза навчальним закладом.

Ст.50. Міністр піклується про збереження навколишнього середовища, сприяє озелененню школи, організовує різні екологічні акції на захист довкілля.

Міністерство соціального захисту

Ст. 51. Міністр проводить благодійні акції.

Ст. 52. Міністр організує відвідування вдома хворих учнів.

Ст. 53. Міністр організовує роботу в допомозі одиноким літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної війни, інвалідам, проводить доброчинні заходи.

Міністерство фізичної культури та спорту

С.54. Міністр керує підготовкою спортивних свят.

С.55. Міністр співпрацює з вчителем фізичної культури.

С. 56. Міністр інформує про найважливіші спортивні події в житті закладу.

Нормативно-правова база діяльності

„Шкільної країни”

· Загальна декларація прав людини;

· Конституція України;

· Конвенція про права дитини;

· Закон України „Про освіту”

· Закон України „Про загальну середню освіту”;

· Закон України „Про молодіжні та дитячі громадські організації”;

· Закон України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”;

· Конституція організації.

Кiлькiсть переглядiв: 424

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.